Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

W poniedziałek 17 stycznia 2022 r. w naszym województwie zaczynają się ferie zimowe.
Będą trwały do 30 stycznia 2022 r.

Publikujemy pisma Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz dotyczące odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym ASF.

Burmistrz Koronowa zwraca się do Rolników, o zachowanie szczególnej uwagi podczas wykonywanych prac polowych aby nie zaorywać urządzeń wodnych tj. m.in. rów melioracyjny, staw wodny, itp. Zaoranie urządzenia wodnego powoduje wyłącznie złe skutki, co w konsekwencji prowadzi między innymi do podtopień i zalewania pobliskich nieruchomości.

Gmina Koronowo przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo na lata 2022-2025”. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zwany dalej PGN, realizowany będzie z wykorzystaniem informacji zebranych od przedsiębiorców i mieszkańców w ramach ankietyzacji.

W związku z obowiązkiem corocznego składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), informuje, iż przedmiotowe Informacje należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Koronowie w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1683), podaje do publicznej wiadomości informację o polowaniu zbiorowym.

pdfObwieszczenie134.38 KB

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Koronowie

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce „BHP w rolnictwie” została zamieszczona publikacja „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie. Poradnik dla rolników i przedsiębiorców rolnych.”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy posiadają zwierzęta gospodarskie zobowiązani są przynajmniej raz w roku przeprowadzić ich spis (na podstawie art. 20a ustawy z 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, tj. Dz. U. z 2021, poz. 1542) Ci, którzy nie wywiązali się jeszcze z tego obowiązku muszą to zrobić, nie później niż do 31 grudnia.