Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Deklaracja dostępności strony internetowej Publicznej Gminy Koronowo

Urząd Miejski w Koronowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Gminy Koronowo

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Multimedia nadawane na żywo oraz opublikowane przed 2020-09-23 nie są dostępne cyfrowo, ponieważ przepisów o dostępności cyfrowej nie stosuje się do nich.

Pomimo starań administratorów i redaktorów serwisu internetowego nie wszystkie jej elementu są jednakowo dostępne:

 • nie wszystkie tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi. Może to powodować utrudnienie w zrozumieniu kontekstu danych w komórkach,
 • na skutek omyłek redaktorów na stronie mogą pojawić się błędy walidacji kodu strony lub przestarzałe, nieużywane elementy HTML, jednak nie mają one znaczącego wpływu na dostępność cyfrową strony,
 • nie widać niektórych elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą, na niektórych stronach mogą również wystąpić pułapki klawiaturowe,
 • na stronie mogą się znaleźć linki menu, które nie zostały zgrupowane w postaci listy,
 • na niektórych stronach błędnie zdefiniowane nagłówki w kodzie strony (niepoprawna kolejność),
 • przy powiększeniu strony do 200% lub korzystaniu z urządzenia mobilnego niektóre treści stają się nieczytelne lub niedostępne.
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Studio WWW, ul. Pomianowskiego 3, 86-010 Koronowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z informatykiem urzędu, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3826 444 lub 52 3826 402.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w Kancelarii - Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie, 86-010 Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, numer telefonu 52 3826 405, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

Do budynku urzędu prowadzą 3 wejścia. Wejście główne znajdujące się przy ul. Plac Zwycięstwa, posiada bariery architektoniczne - do budynku prowadzą schody. Wejścia boczne:

 • od ul. Garncarskiej bez utrudnień architektonicznych umożliwia dostęp do części parterowej budynku, gdzie mieści się m.in. Kancelaria Biuro Podawcze. Przy wejściu znajduje się dzwonek przywołujący pracowników urzędu,
 • od ul. Farnej bez utrudnień architektonicznych umożliwia dostęp do części parterowej budynku, w której mieści się Biuro Rady Miejskiej.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – wejście od ul. Farnej.

Miejsca parkingowe znajdują się na ogólnodostępnym parkingu przy Placu Zwycięstwa.

Przy wejściach znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia pracownika Urzędu o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownik, udziela klientowi pomocy w załatwieniu sprawy, z którą on przybył.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Biurze Podawczym, pokój numer 1, zainstalowana jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Pomianowskiego 1 i od ul. Witosa. Wejście główne dla interesantów zlokalizowane od frontu budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.  Wejście znajdujące się z tyłu budynku posiada bariery architektoniczne - do budynku prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pokój numer 9 na parterze (Stanowisko ds. zdrowia i osób niepełnosprawnych) zapewnia pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami a także zainstalowano w nim pętlę indukcyjną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe znajdują się na ogólnodostępnym parkingu przy ul. Pomianowskiego.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Ogrodowa 59, 86-010 Koronowo

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Ogrodowej. Biura GCZK znajdują się na piętrze. Przy wejściu znajduje się domofon, za pomocą którego można skontaktować się z pracownikami centrum.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Punkt Informacji Turystycznej (PIT), Plac Zwycięstwa 22, 86-010 Koronowo

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne znajdujące się przy ul. Plac Zwycięstwa  posiada bariery architektoniczne - do budynku prowadzą schody.

Wejście od ul. Spichlerzowej nie posiada barier architektonicznych.
Budynek wyposażony jest w windę zapewniającą dostęp do wszystkich kondygnacji.

Biura Punktu Informacji Turystycznej mieszczą się na parterze.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz na pierwszym piętrze.

Miejsca parkingowe znajdują się na ogólnodostępnym parkingu przy Placu Zwycięstwa.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W Kancelarii - Biurze Podawczym można skorzystać, po wcześniejszym umówieniu się, z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania z tłumacza migowego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja dodatkowa

W budynkach Urzędu Miejskiego w Koronowie istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 

Pin It