Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (POŚ) – krok po kroku

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.):
„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
(...)
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych".

Tereny gminy uzbrojone w sieć kanalizacyjną, lub na których planowana jest budowa sieci w przyszłości, objęte są uchwałami w sprawie utworzenia aglomeracji. W zależności od tego, czy działka, którą chcemy wyposażyć w przydomową oczyszczalnię ścieków znajduje się na terenie aglomeracji, czy też nie – instalacja podlega innym wymogom w zakresie m.in. stopnia oczyszczania ścieków (ilość lub % stopień ograniczenia BZT, CHZT, zawiesiny ogólnej, azotu, fosforu). Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311). Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań jest deklaracja zgodności wyrobu z Europejską Normą EN 12566-3 oraz oznaczenie oczyszczalni europejskim znakiem bezpieczeństwa „CE". Treść rozporządzenia dostępna tutaj

Teren gminy Koronowo włączony do Aglomeracji Koronowo
Uchwała nr XXV/453/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koronowo – celem ustalenia czy działka położona jest na terenie aglomeracji Koronowo.

Teren gminy Koronowo włączony do Aglomeracji Gostycyn (Mąkowarsko)
Uchwała nr XXXIX/254/2018 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Gostycyn (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018, poz.1891):

  1. WYMOGI DLA POŚ PLANOWANEJ DO UMIEJSCOWIENIA NA TERENIE AGLOMERACJI - pdfpobierz186.42 KB

  2. Zał. nr 3 do Rozporządzenia - pdfpobierz213.29 KB

  3. WYMOGI DLA POŚ PLANOWANEJ DO UMIEJSCOWIENIA POZA TERENEM AGLOMERACJI - pdfpobierz172.89 KB

  4. Zał. nr 2 do Rozporządzenia- pdfpobierz200.29 KB

  5. Inne_inofrmacje - pdfpobierz171.31 KB

Pin It