Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami

starostwoPotrzeba ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniami to jeden z powszechnie obecnie poruszanych problemów współczesnego świata. Szczególnie w sezonie grzewczym staje się ono wyzwaniem. W celu polepszenia jakości powietrza, którym na co dzień przecież oddychamy, wprowadzany jest szereg regulacji prawnych. Na terenie strefy kujawsko-pomorskiej, w tym na obszarze powiatu bydgoskiego obowiązują obecnie następujące programy ochrony powietrza, przyjęte przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

  1. Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja, przyjęty Uchwałą nr XXVIII/494/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.
  2. Programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu, przyjęty Uchwałą nr XIX/349/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.
  3. Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5, przyjęty Uchwała nr XXXVII/622/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r.

Każdy z w/w programów wyznacza określone cele i zadania w walce o czystsze powietrze, zwracając szczególną uwagę na potrzebę edukacji Mieszkańców powiatu, w tym dzieci i młodzież. Mając na uwadze dbałość o stałe zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, Starosta Bydgoski opracował ulotkę informacyjną dotyczącą tych jakże istotnych zagadnień. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Jednocześnie przypominamy, że Gmina Koronowo również podejmuje działania mające na celu polepszenie jakości powietrza, m.in. poprzez udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy do wymiany źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym na ekologiczne urządzenie grzewcze. Zasady udzielania dotacji oraz warunki konieczne do jej przyznania określają Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie, tj.:

- Uchwała nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie

http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3886/

- Uchwała nr XLII/326/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu podstępowania o jej udzielenie:

http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2017/993/

Wniosek do pobrania tutaj:

http://www.bip.koronowo.pl/?cid=425&bip_id=3413

Zachęcamy również do zapoznania się z bogatą ofertą dofinansowań do przedsięwzięć proekologicznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

http://www.wfosigw.torun.pl/strona-1-serwis_beneficjenta.html

Pin It