Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

azbest

Azbest - kancerogenny minerał, którego cząsteczki podczas demontażu płyt azbestowych odrywają się i wraz z wdychanym powietrzem zakotwiczają w płucach. Długoletnie wdychanie pyłu azbestowego jest przyczyną tzw. azbestozy, która może prowadzić do nowotworu oskrzeli czy międzybłoniaka opłucnej.

Ze względu na swój wysoce negatywny wpływ na zdrowie ludzi eternit musi być demontowany przez podmioty, spełniające określone kryteria ustawowe, w tym posiadające zatwierdzony przez Marszałka Województwa "program gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia prac budowlanych związanych z usuwaniem i demontażem materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających azbest". Pracownicy pracujący w firmach budowlanych demontujących tego typu materiały muszą przechodzić okresowe badania, a sami pracodawcy zobowiązani są m.in. do wykonywania badań i pomiarów stężeń czynnika rakotwórczego.

W przypadku występowania na terenie nieruchomości materiałów zawierających azbest, na właścicielu nieruchomości, zarządcy bądź użytkowaniu nieruchomości spoczywa obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Przedmiotową informację właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

 • osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
 • pozostałe podmioty (np. przedsiębiorcy) przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa, drugi egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Poniżej wzór formularza inwentaryzacyjnego (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest).

Informacja o wyrobach zawierających azbest - WZÓR - pdfpobierz549.57 KB

 

logo rgb WFOSiGW

„Program Priorytetowy AZBEST 2021 - 2023”

 

Gmina Koronowo podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę na dotację w ramach „Programu Priorytetowego azbest 2021-2023” na zadania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo.

Dotacji podlegają koszty kwalifikowane, obejmujące wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Zabezpieczenie połaci dachowej po demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest przez wykonawcę leży po stronie wnioskodawcy. Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Gmina wyłania w procedurze przetargu wykonawcę, który dokona demontażu i/lub zebrania odpadów azbestowych oraz przekaże je do unieszkodliwienia na uprawnione składowisko. Terminy wykonania prac na poszczególnych nieruchomościach zostaną ustalone pomiędzy wykonawcą a właścicielami nieruchomości.

Wnioski można składać w trybie ciągłym w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. nr 1. Wnioski z załączoną dokumentacją będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych i realizowane w latach 2022-2023 w kolejności złożenia.

Informacje/dokumenty wymagane do wniosku:

 • seria i nr dowodu osobistego; numer PESEL lub NIP (rolnicy, przedsiębiorcy),
 • nr działki ewidencyjnej, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany lub zmagazynowane są wyroby azbestowe,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • ilość płyt azbestowych oraz ich wymiary (niezbędne do skalkulowania ilości wyrobu) lub ilość wyrobów w m2 lub w kg,
 • dokumentacja z organu administracji architektoniczno-budowlanej, tj. Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy: decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, zgłoszenie robót budowlanych/budowy, rozbiórki – w zależności od zakresu prac lub zaświadczenie o braku konieczności dokonywania zgłoszenia (dokument może zostać uzupełniony po złożeniu wniosku),
 • zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeśli jest wymagana),
 • pisemna zgoda Prezesa/Zarządu ROD – w przypadku altany działkowej położonej na terenie ogrodów działkowych,
 • wszystkie dokumenty dotyczące przyznanej pomocy de minimis/de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - z trzech ostatnich lat podatkowych (przedsiębiorcy/rolnicy),
 • UWAGA: wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Pl. Zwycięstwa 1, pok. nr 5 (parter),
tel. (52) 3826-421.

Formularz wniosku do pobrania poniżej lub w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1.

docxFormularz_wniosku_azbest_z_WFOSiGW.docx33.53 KB

 https://www.koronowo.pl/srodowisko/gospodarka-odpadami/azbest

Realizacja Programu Azbest 2021-2023 została zakończona. Gmina oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW Gmina Koronowo wyłoni w procedurze przetargu wykonawcę i rozpocznie realizację zadania.

Wnioski od Beneficjentów końcowych (mieszkańców Gminy Koronowo) przyjmowane są w sposób ciągły.

 

LOGO KORONOWO

 

Rada Miejska w Koronowie uchwaliła 28 lutego 2024 r. uchwałę dotyczącą udzielania dotacji na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Dotacja udzielana jest na wykonanie zadania kompleksowo (demontaż, transport i unieszkodliwianie na uprawnionym składowisku).

Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem.

Dotacji podlegają koszty kwalifikowane, obejmujące koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Zabezpieczenie połaci dachowej po demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest przez wykonawcę leży po stronie wnioskodawcy. Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Termin składania wniosków : 1 marca do 30 września

Warunki przyznania dofinansowania:

a) dotacja może być przyznana podmiotom, które planują dokonać realizacji inwestycji w roku, w którym wypłata dotacji miałaby nastąpić;

b) dotacja obejmuje w szczególności budynki mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie, garaże, wiaty, ogrodzenia, altany, obiekty małej architektury;

c) demontaż wyrobów zawierających azbest zostanie przeprowadzony przez uprawnionego przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z warunkami określonymi Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824) oraz posiadającego stosowny wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) kod odpadu 17 06 05;

d) transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest poprzez składowanie zostaną przeprowadzone przez uprawnionego przedsiębiorcę, posiadającego stosowny wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) kod odpadu 17 06 05 i legitymującego się aktualnymi zezwoleniami z zakresu gospodarowania odpadami, zgodnie z warunkami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.) oraz potwierdzone kartą przekazania odpadów na uprawnione składowisko;

e) zabronione jest ponowne wykorzystanie wyrobów zawierających azbest;

f) kwota dotacji wyliczana będzie na podstawie przedstawionej przez wnioskodawcę oferty cenowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,

g) dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.

Wysokość udzielonej w danym roku budżetowym dotacji celowej na jedną inwestycję wynosi 60% kosztów wykonanego zadania lecz nie więcej niż 3 000,00 zł.

Formularz wniosku dostępny poniżej lub dostępny w pok. nr 5 w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1.

Do wniosku należy dołączyć oryginały następujących dokumentów (po ich zweryfikowaniu i skopiowaniu przez pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie oryginały zostaną zwrócone wnioskodawcy):

1) ofertę cenową na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;

2) oświadczenia wykonawcy/wykonawców o posiadanych uprawnieniach, w tym wpisach do BDO kodu odpadów 17 06 05;

3) zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia/pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego Bydgoszczy;

4) wymagane prawem zgody i atesty, w tym zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jeśli jest wymagana, pisemną zgodę Prezesa/Zarządu ROD – w przypadku altany działkowej położonej na terenie ogrodów działkowych, wszystkie dokumenty dotyczące przyznanej pomocy de minimis/de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - z trzech ostatnich lat podatkowych (przedsiębiorcy/rolnicy).

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Wnioski z załączoną dokumentacją będą rozpatrywane w kolejności złożenia i w ramach posiadanych środków finansowych.

Po wykonaniu inwestycji, jednakże w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 listopada danego roku, należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Koronowie sprawozdanie z realizacji inwestycji wraz z kompletem następujących dokumentów (dokumenty, należy przedłożyć w oryginale, po ich zweryfikowaniu oraz skopiowaniu przez pracownika Urzędu Miejskiego w Koronowie zostaną zwrócone wnioskodawcy):

1) faktur VAT na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;

2) protokołu demontażu wyrobów zawierających azbest;

3) oświadczenia wykonawcy o prawidłowości wykonanych prac i posprzątaniu z pyłu azbestowego;

4) karty przekazania odpadu wyrobów zawierających azbest na uprawnione składowisko odpadów;

5) innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami.

Zasady udzielania dotacji reguluje następująca uchwała:

Uchwała Nr LXXXIX/795/24 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2024 r.
https://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2024/1491/

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają pracownicy stanowisk ds. ochrony środowiska pok. nr 5, tel. (52) 3826-421

 

docxWniosek_azbest.docx24.97 KB

docxSprawozdanie_azbest.docx14.41 KB

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

Pin It