Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

8 tys. lat p.n.e Pierwsze ślady ludzi na terenie Koronowa (ludność kultury tardenuaskiej)
VII -VIII wiek Gród obronny z podgrodziem na Wzgórzu Łokietka
XII wiek Gród obronny na Wzgórzu Łokietka (okres wczesnośredniowieczny)
1250 Potwierdzenie darowizny skarbnika kujawskiego Mikołaja Zbrożka przez księcia Kazimierza pozwalające na założenie i budowę klasztoru na terenie Byszewa.
1288 Podpisanie umowy pomiędzy biskupem włocławskim Wisławem i opactwem cysterskim byszewskim o przejściu na własność konwentu wsi Smeysche (Koronowa) w drodze zamiany na inne dobra.
1289 Rozpoczęcie budowy klasztoru w Koronowie dzięki nadaniu przez księcia pomorskiego Mszczuja II wsi Polaszki nad Wierzycą i przeznaczeniu dochodów na budowę.
1315 Pierwsza informacja, iż klasztor w Koronowie już stoi, chociaż budowa nie mogła być jeszcze zakończona ze względu na zbyt krótki czas od jej rozpoczęcia.
1350 Klasztor koronowski przekazuje 60 grzywien na budowę katedry gnieźnieńskiej, co może świadczyć o zakończeniu budowy kościoła i klasztoru.
1368 Nadanie praw miejskich osadzie Smeysche (późniejsze Koronowo) oraz przywileju odbywania targów w czwartki każdego tygodnia.
1383 Pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła św. Andrzeja (wtedy pod wezwaniem Bożego Ciała).
1399 Pierwsza wiadomość o istnieniu pieczęci miejskiej z berłem i koroną.
1410 Zwycięska dla Polaków bitwa z Krzyżakami, druga, co do znaczenia po grunwaldzkiej. 
1411  Zajęcie i zniszczenie miasta przez Krzyżaków. 
1440  Zdjęcie klątwy z opata i konwentu koronowskiego za opuszczenie swej siedziby. Przyczyną opuszczenia klasztoru były częste napady i grabieże Krzyżaków.
1476  Król Kazimierz Jagiellończyk zezwala na odbywanie jednego jarmarku rocznie (17 marca). 
1484  Pozwolenie Kazimierza Jagiellończyka na odbywanie drugiego jarmarku, co roku (21 października). 
1599  Zakończenie przebudowy kościoła św. Andrzeja. 
1686-1706  Przebudowa i renowacja kościoła i klasztoru cysterskiego, zbarokizowanie wewnętrznej architektury oraz wprowadzenie pięknego, barokowego wyposażenia, powstanie rezydencji opata. 
1717  Koronowo opustoszało całkowicie w wyniku wojen, pożarów, rozbojów i pomoru inwentarza. 
1750  Rebelia mieszczan pod dowództwem Macieja Serwatki przeciwko władzom miejskim Koronowa. 
1750  Nadanie przez króla Augusta III Sasa prawa odbywania następnych dwóch jarmarków rocznie: 25 stycznia i 29 czerwca. 
XVIII wiek  Koniec zamieszkiwania w Koronowie kupców szkockich, którzy przybyli do miasta w XVI i XVII w. 
1772  Miasto przechodzi pod panowanie Prus. 
1794  Entuzjastyczne powitanie wojsk powstańczych Insurekcji Kościuszkowskiej, złożenie przysięgi wierności przez magistrat, usunięcie orłów pruskich, przeprowadzenie poboru 34 rekrutów umundurowanych, z bronią palną i żywnością na 5 dni; jesienią powrót władzy pruskiej. 
1807-1815  Czasy Księstwa Warszawskiego i powrót Koronowa pod władzę polską. 
1812  W Koronowie zatrzymuje się oddział francuski. 
1815  Po Kongresie Wiedeńskim powrót Koronowa pod władzę pruską. 25 lutego starcie mieszczan i kupców koronowskich z pułkiem wojska pruskiego stacjonującym w mieście. 
1819  Kasacja zakonu cystersów i zamiana zabudowań klasztornych na więzienie. 
1829  Działają dwa koła śpiewacze. 
1831  Budowa kościoła ewangelickiego za wsparciem rządowym. 
1846 Założenie Bractwa Strzeleckiego jako "straży obywatelskiej".
1862 Działają trzy powszechne szkoły publiczne: katolicka, ewangelicka i żydowska.
1892 Założenie Banku Ludowego.
1895 Powstanie linii kolejowej wąskotorowej Koronowo – Bydgoszcz.
1895 Utworzenie pierwszej organizacji sportowej – Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół".
1898 Budowa dwupiętrowego szpitala na około 40 pacjentów.
1899 Powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej.
1900 Uruchomienie elektrowni podlegającej centrali w Berlinie.
1906 Strajk szkolny, odmowa odpowiedzi w języku niemieckim na lekcjach religii.
1907 Wybudowanie rzeźni.
1908 Powstanie spółdzielni zaopatrzenia i zbytu „Rolnik".
1908 Początek działalności Towarzystwa Czytelni Ludowych.
1909 Połączenie Koronowa z Tucholą linią kolejową normalnotorową.
1913 Przebudowa i powiększenie ratusza z zainstalowaniem wodociągu.
1919 Powstanie pierwszej kompanii Tajnej Organizacji Wojskowej pod komendą dr. Stanisława Szukalskiego, działalność niepodległościowa Tajnej Rady Ludowej oraz Tajnej Straży Ludowej.
1920-26.I.  Wkroczenie wojsk polskich gen. Hallera do Koronowa. 
1931 Zbudowanie przez miejscowe społeczeństwo stadionu sportowego ze strzelnicą. 
1939-3.IX. Zajęcie Koronowa przez wojska hitlerowskie. 
1939--26.X.  Aresztowanie i rozstrzelanie 12 obywateli Koronowa w pobliskim lesie w Srebrnicy. 
1939-1945  Okupacja hitlerowska. Wysiedlanie. Wywożenie do obozów koncentracyjnych, liczne morderstwa, rozstrzeliwania obywateli Koronowa w koronowskim więzieniu oraz okolicznych miejscowościach. 
1945-26.I.  Wkroczenie wojsk radzieckich do Koronowa. 
1968  Uroczyste obchody 600-lecia Koronowa; m.in. uroczysta sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy, wydanie monografii, żakinada, liczne konkursy, występy zespołów artystycznych itp. 

 

Pin It