Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

POP stanowią podstawowy dokument określający politykę poprawy jakości powietrza na obszarze danego województwa.

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845) na obszarach, gdzie występują przekroczenia. POP powinny zawierać analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazywać działania naprawcze mające na celu jak najszybszą ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm.

Program ochrony powietrza obowiązujący na terenie Gminy Koronowo:

Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja (uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr LIX/804/23 z dnia 26 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-pom. 2023.4381)

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/4381/

 

Sprawozdanie z realizacji powyższego programu za okres od 18 lipca do 31 grudnia 2023 r.

pdfSprawozdanie_z_POP_804_od_18_lipca_do_31_grudnia_2023r.pdf69.26 KB

 

SPRAWOZDANIA z realizacji zakończonych Programów Ochrony Powietrza:

 

1. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej określony uchwałą Nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.;

pdf2020_2023_koncowe_POP__340.pdf58.89 KB

2. Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 określony uchwałą Nr XXXVII/622/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r.;

pdf2017_2023_koncowe_POP__622.pdf136.08 KB

3. Plan działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu określony uchwałą Nr XXVIII/493/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

pdf2017_2023_koncowe_POP__493.pdf24.36 KB

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

 

Pin It