Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

INFORMATOR o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Koronowo.

Instytucje działające na terenie Gminy Koronowo na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi:

1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koronowie

ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo 
tel: 52 3822-274

Godziny przyjęć: Poniedziałek 7.30 – 16.15, Wtorek, Śoda 7.30 - 15.30, Czwartek 7.30 - 16.30, Piątek 7.30 – 14.00

Zadania: Placówka zajmuje się bezpłatną pomocą psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną

Strona internetowa  kliknij tutaj

 

2. Urząd Miejski w Koronowie, Stanowisko ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych

ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo 
tel: 52 3826-483

Godziny przyjęć: Poniedziałek, Środa, Czwartek: 7.30-15.30, Wtorek: 7.30 – 17.00, Piątek: 7.30-14.00

Zadania:

 • Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Sporządzanie sprawozdań dot. zapotrzebowania na dotacje celową w ramach wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryteriom dochodowe.
 • Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Pełnomocnikiem Wojewody ds. Obsługi Niepełnosprawnych, poprzez udzielanie informacji o zasadach wypełniania wniosków dotyczących :
  - dofinansowania do udziału w turnusie rehabilitacyjnym,
  - dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  - dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  - dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ,
  - dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych,
 • Organizowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (Integracyjny Dzień Dziecka połączony z Dniem Osób Niepełnosprawnych).
 • Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.
 • Współpraca z SP ZOZ w Koronowie oraz innymi jednostkami służby zdrowia, organizacjami społecznymi, związkami, stowarzyszeniami.
 • Współpraca z MGOPS w Koronowie w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.
 • Współpraca z Centrum Onkologii w Bydgoszczy w ramach przeprowadzania badań profilaktycznych: mammograficznych i cytologicznych w gminie Koronowo.
 • Realizowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych.
 • Przygotowanie rocznego harmonogramu dyżurów pracy Aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa.
 • Przygotowanie sprawozdania z realizacji celów i zadań Narodowego Programu Zdrowia

Strona internetowa: www.koronowo.pl

 

3. Zespół Szkół Specjalnych w Koronowie

ul. Sobieskiego 16, 86-010 Koronowo 
tel: 52 3822-292

Zadania: Zadaniami Szkoły Specjalnej jest wszechstronny rozwój i rewalidacja społeczna uczniów oraz wychowanie ich na twórczych obywateli w stopniu dla nich dostępnym ze względu na rodzaj i stopień upośledzenia, a w szczególności przygotowanie do pracy, ukształtowanie zamiłowania i szacunku do pracy, rozbudzenie i umocnienie poczucia obowiązku i dyscypliny społecznej, wdrożenie do poszanowania mienia społecznego.

Zadania szkoły:

 • Tworzenie warunków zapewniających uczniowi komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warunków i sytuacji sprzyjających i doskonalących jego umiejętności samoobsługowe oraz zaradność życiową.
 • Tworzenie warunków umożliwiających uczniom dokonywania właściwego wyboru kierunków przyszłej pracy lub form aktywności zawodowej poprzez: przeprowadzenie wstępnej oceny indywidualnych zdolności i preferencji oraz posiadanych już nawyków i umiejętności praktycznych, które powinny być uwzględnione w konstruowaniu indywidualnego programu edukacyjnego, przygotowanie bazy umożliwiającej uczniom: zapoznanie się z różnymi czynnościami pracy i formami aktywności zawodowej oraz ich wytworami, a także dokonanie samooceny własnych umiejętności i możliwości (po praktycznym poznaniu wybranych czynności pracy).
 • Organizowanie na terenie Szkoły różnorodnych pracowni, umożliwiających realizację przysposobienia do pracy oraz wykorzystanie opanowanych umiejętności praktycznych w typowych i nowych sytuacjach.
 • Zapewnienie uczniom udziału w różnorodnych zajęciach rewalidacyjnych
  wspierających ich rozwój, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wielospecjalistycznej ocenie jego rozwoju.
 • Nawiązywanie kontaktu z instytucjami i zakładami pracy, w których uczniowie mogliby realizować zajęcia praktyczne lub w przyszłości uzyskać zatrudnienie.
 • Tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicjatyw i odpowiedzialnemu decydowaniu.
 • Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się uczniów (w tym, jeśli to konieczne, wspomagających sposobów porozumiewania się), a także umiejętności czytania i pisania (w miarę możliwości ucznia) oraz umiejętności matematycznych, przydatnych w dorosłym życiu.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznym, jako potencjalnego pracownika, klienta, użytkownika.
 • Umożliwianie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych i
  kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i kreatywności ucznia.
 • Stwarzanie warunków do poznawania przyrody, wychowanie do życia w harmonii z przyrodą, kształtowanie postawy proekologicznej.
 • Tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie, jako warunku niezbędnego do wykonywania pracy.
 • Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju.
 • Zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i faktem, że niepełnosprawność intelektualna nie może być przyczyną żadnej dyskryminacji. Uczenie rozumienia swoich praw i umiejętności ich egzekwowania.
 • Zapoznanie uczniów z organizacją życia społecznego i podstawowymi zasadami funkcjonowania państwa.

 

4. Lokalny Punkt Informacyjno Konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 2, 86-010 Koronowo
tel. 52 567 31 33

Godziny przyjęć: od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku

Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjno Konsultacyjny w Koronowie:

• rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
• udzielanie informacji dot. statusu i prawa do zasiłku oraz usług
i instrumentów rynku pracy,
• przyjmowanie wniosków w sprawie:
-wydania zaświadczenia,
-przyznania dodatku aktywizacyjnego,
-zgłoszenia podjęcia pracy (działalności gospodarczej),
-zgłoszenia rezygnacji ze statusu osoby bezrobotnej / poszukującej pracy,
-zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
-aktualizacji danych np. zmiana dowodu osobistego, dostarczenie konta bankowego,
• wydawanie zaświadczeń, kart wypłat zasiłków, zestawień składek zdrowotnych,
• przyjmowanie miesięcznych list obecności osób bezrobotnych przebywających na stażu.

 

5. Dom Pomocy Społecznej w Koronowie

ul Paderewskiego 35, 86-010 Koronowo 
Tel: 52 3822-242, 52 3822-564

Godziny przyjęć: Poniedziałek – Piątek 7.00 :15.00

Zadania:

zapewnienie całodobowej opieki, oraz zaspakajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność - do wysokości limitu ceny przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

 

6. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Pomianowskiego 33, 86-010 Koronowo

tel: 52 3822-252

Zadania: diagnostyka, leczenie, wczesna rehabilitacja, diagnostyka psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, psychoterapia indywidualna, psychoedukacja, działania profilaktyczne, orzecznictwo, konsultacje dla podstawowej opieki zdrowotnej, kierowanie na badania diagnostyczne, szkolenie personelu

7. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo 
tel: 52 3822-283, fax: 52 3821-856

Godziny przyjęć: Poniedziałek – Piątek 7.30:15.30

Zadania:

 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom
 • bezdomnym oraz innym nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania
  dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej
 • przyznawanie pomocy cudzoziemcom

Strona internetowa: kliknij tutaj

8. Koronowskie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej w Koronowie

ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo 
tel: 52 3822-283

Godziny przyjęć: Poniedziałek 15.30-19.30, Środa 15.30 – 18.30 zajęcia odbywają się na ul. Szosa Kotomierska 3

Zadania:

terapia i integracja osób z zaburzeniami psychicznymi, nie wymagających hospitalizacji, leczonych ambulatoryjnie, aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi i poprawa ich funkcjonowania społecznego, integracja ze środowiskiem lokalnym oraz wzrost jakości ich życia. diagnoza, a następnie kompensacja deficytów oraz stymulacja rozwoju (m. in. poznawczego, psychicznego, społecznego). Wyposażenie podopiecznych w kompetencje zmierzające do poprawy funkcjonowania społecznego, a także rozwój zainteresowań, kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego, czy też praca nad samooceną i zwiększaniem poczucia własnej wartości

Pin It