Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

GCZK mieści się w budynku przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie

tel.: 052 3822-226

email: gczk @ um.koronowo.pl

Do zadań Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

 • Zapewnienie Burmistrzowi Koronowa całodobowej służby dyżurnej w celu przepływu informacji oraz realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie gminy Koronowo.
 • Utrzymanie stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz podmiotami z terenu gminy Koronowo pracującymi w sieci zarządzania Starosty Bydgoskiego.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach i zagrożeniach, które wystąpiły na terenie gminy Koronowo.
 • Obsługa Punktu Alarmowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Koronowie oraz dysponowanie jednostek OSP z terenu gminy Koronowo do działań, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Koronowie.
 • Przygotowanie wstępnej analizy powstałych zagrożeń i uruchomienie działań ochronno-ratowniczych, zgodnie z ustalonymi procedurami postępowania.
 • Koordynacja akcji ratowniczych i prewencyjnych do czasu przejęcia kierowania przez uprawnione osoby.
 • Obsługa Centralnego Systemu Alarmowania na terenie gminy Koronowo, dla potrzeb powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach dla ludzi, mienia, środowiska naturalnego oraz sposobach minimalizacji ich skutków.
 • Obsługa radiowego systemu powiadamiania o napadzie i włamaniu.
 • Obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowa.
 • Bieżące przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń pogodowych do zainteresowanych podmiotów z terenu gminy Koronowo.
 • Koordynacja pomocy humanitarnej na terenie gminy.
 • Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 • Informowanie Burmistrza Koronowa o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy, a także niezwłoczne przekazywanie dyspozycji i zaleceń organów wyższego szczebla.
 • Gromadzenie i aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach mogących wystąpić na terenie gminy Koronowo.
 • Tworzenie baz danych o siłach i środkach dla potrzeb zarządzania kryzysowego.
 • Monitorowanie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy, dyspozycyjności i gotowości sił i środków ratowniczych oraz wspomagających działania ratownicze.
 • Opracowywanie procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
 • Obsługa kancelaryjno-organizacyjna Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Koronowie, wspomagającego podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof lub kryzysów.
 • Uczestnictwo w organizowanych na terenie gminy ćwiczeniach i treningach.
 • Ewidencjonowanie prowadzonych działań w dzienniku pracy GCZK, a także sporządzanie meldunków, okresowych raportów, analiz i sprawozdań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

Pin It