Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Działania dla mieszkańców Gminy Koronowo:

1. Szczegółowe działania dot. profilaktyki uzależnień zostały ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo na lata 2024 – 2027, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie. Poniżej załączono link do uchwały i Gminnego Programu.

Uchwała nr LXXXIX/793/24 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo na lata 2024 - 2027

2. Członkowie Komisji w zakresie działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia realizują zadania polegające na przyjmowaniu zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja zaprasza na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie. O ile osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, Komisja kieruje taką osobę na badanie przez biegłych psychologa i psychiatrę w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Następnie przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych i jeżeli istnieją do tego przesłanki składa wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie. Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna. Poniżej zamieszczono wniosek o objęcie leczeniem odwykowym.

docxwniosek_o_objecie_leczeniem_odwykowym_nowy.docx26.16 KB
pdfwniosek_o_objecie_leczeniem_odwykowym_nowy.pdf222.83 KB

3. Z dniem 01 stycznia 2021 r. rozpoczął swoją działalność Rodzinny Punkt Konsultacyjny w Koronowie, który mieści się przy ul. Szosa Kotomierska 3 na II piętrze. Punkt udziela pomocy w zakresie: porad radcy prawnego, pomocy psychologa, psychoterapeuty. Jest to bezpłatna pomoc skierowana do mieszkańców Gminy Koronowo. Poniżej przedstawiono Państwu grafik specjalistów, do których można się zgłosić bez wcześniejszego umówienia.

pdfRPK_-_grafik_specjalistow_2024.pdf238.17 KB

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Ziemi Koronowskiej od wielu lat prowadzi Świetlicę Socjoterapeutyczną w Koronowie. Świetlica jest placówką wsparcia dziennego i skupia dzieci wymagające wsparcia z powodu zaburzeń zachowania, wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju oraz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Świetlica socjoterapeutyczna spełnia rolę opiekuńczo-wychowawczą połączoną z profilaktyką. Oprócz zajęć świetlicowych, dzieci i młodzież mają zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości, rozwiązywaniu problemów, z którymi nie są w stanie sobie poradzić oraz zajęcia przy komputerach. Świetlica Socjoterapeutyczna mieści się w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 22 na I piętrze (Punkt Informacji Turystycznej).

Zajęcia wychowawcze odbywają się w następujące dni:

-poniedziałki w godz. 15:00-17:30,
-wtorki w godz. 15:00-17:30,
-środy w godz. 15:00-17:30,
-czwartki w godz.15:00-17:30.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w:

-piątki w godz. 14:00-17:00.

5. W Gminie Koronowo od wielu lat prowadzony jest Program edukacyjno-wychowawczy z elementami profilaktyki uzależnień w świetlicach wiejskich, którego celem jest profilaktyka adresowana do dzieci i młodzieży. Są to autorskie programy, przygotowane przez realizatorów. Obecnie w/w program jest prowadzony w 12 sołectwach. Istotą programu jest kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, wzajemnych relacji międzyludzkich, otwartości na świat, wzmacnianie poczucia własnej wartości, minimalizowanie lęków i niepokojów. Proponowana przez realizatorów forma profilaktyki poprzez zagospodarowanie wolnego czasu popołudniami, jak również wskazanie różnorodnych sposobów jego spędzania pokazuje młodym ludziom jak wiele mają możliwości. Program promuje zdrowy styl życia i przyczynia się do znacznego ograniczenia zachowań destrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w programie. Poniżej przedstawiono miejsce i godziny spotkań:


- Krąpiewo (świetlica wiejska) poniedziałki i środy w godz. 15:00 – 18:00,
- Lucim (budynek gminny) poniedziałki i wtorki w godz. 14:30 – 17:30,
- Łąsko Wielkie (świetlica wiejska) czwartki i piątki w godz. 16:00 – 19:00,
- Mąkowarsko (Wiejski Dom Kultury) poniedziałki w godz. 15:30 – 17:30, wtorki i czwartki w godz. 16:00 – 18:00,
- Nowy Dwór (świetlica wiejska) poniedziałki i wtorki w godz. 16:15 – 19:15,
- Okole (świetlica wiejska) wtorki i środy w godz. 15:00 – 17:00,
- Samociążek (świetlica wiejska) poniedziałki w godz. 15:10 – 19:10 i środy w godz. 17:30-19:30,
- Stary Dwór (świetlica wiejska) poniedziałki i środy w godz. 15:10 – 18:10,
- Wierzchucin Królewski (Wiejski Dom Kultury i SP) wtorki w SP w godz. 12:00 – 14:00, środy w SP w godz. 14:00 – 15:00, czwartki w WDK w godz. 14:30 – 17:30,
- Wiskitno (świetlica wiejska) wtorki i czwartki w godz. 15:00 – 18:00,
- Witoldowo (SP) czwartki i piątki w godz. 15:30 – 18:30,
- Wtelno (świetlica wiejska, SP) poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 15:30 – 17:30.

6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie na podst. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t.j.) co roku dokonuje kontroli punktów sprzedaży i podawania w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniżej zamieszczono ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Koronowo.

docxOgolny_schemat_kontroli_Komisja_RPA.docx23.8 KB

7. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Koronowo za 2023 rok.

pdfRaport_za_2023r.pdf2.58 MB

 granatowe napisy tlo przezroczyste

Pin It