Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

pies na mrozie

„Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednia karmę i stały dostęp do wody”

podklady kolejowe

Zużyte drewniane podkłady kolejowe powstające podczas likwidacji i remontów linii kolejowych czy tramwajowych coraz częściej pojawiają się w naszym bezpośrednim otoczeniu. Nieuczciwi sprzedawcy wprowadzają je do obrotu jako drewno opałowe lub materiał budowlany do powtórnego wykorzystania. Zdarza się, że drewniane podkłady z demontażu torów kolejowych są porzucane w pobliżu ogródków działkowych, przy drogach, na polach. Drewniane podkłady kolejowe są odpadami niebezpiecznymi i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020 r., poz. 310 ze zm.) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej   na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

woda

Przypominamy, iż należy zrealizować ustawowy obowiązek polegający na złożeniu do Urzędu Miejskiego w Koronowie oświadczenia będącego podstawą naliczenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2.

dotacja

 DOFINANSOWANIE BUDOWY/RENOWACJI ZBIORNIKA WODNEGO Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

Informujemy o możliwości przystąpienia do współrealizacji zadania dotyczącego budowy/renowacji zbiornika wodnego służącego małej retencji, przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. O udzielenie dotacji mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego lub właściciele gospodarstw rolnych posiadających nr identyfikacyjny producenta rolnego.

segregacja smieci
baner czyste powietrze

 

Informujemy, że wprowadzona została możliwość składania wniosków o płatność w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, także w formie formularza online.

Formularz dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Zachęcamy do korzystania z tej formy składania wniosku o płatność. Formularz online posiada pełną funkcjonalność automatycznych pól wyliczeniowych, jak również możliwość weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzonych danych.

baner rolnictwa

Trwa pierwszy etap konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Do dnia 15 lutego 2021 r. zgłaszać można uwagi i opinie do projektu.

Praktyczna wiedza uzyskana po opiniach i propozycjach zapewni właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich  oraz mieszkańców obszarów wiejskich,  a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej Wspólnej Polityki Rolnej.