logotyp epuap logotyp bip       flaga pol flaga niem flaga ang flaga wloska
banertop_1b.png
banertop_2c.png
banertop_3b.png
banertop_4a.png

banertop ramka

home ico

kwalifikacja2018Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2254) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku kwalifikacja wojskowa w Powiecie Bydgoskim zostanie przeprowadzona w okresie od 12 marca do dnia 26 kwietnia 2018 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 1999 roku;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

 •  zostały uznane przez powiatowe komisje lekar¬skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe¬niem kwalifikacji wojskowej;
 •  zostały uznane przez powiatowe komisje lekar¬skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo¬spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. Kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017r., poz. 944).

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochot¬niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po¬siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody!!!

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko¬wej przedstawia:

1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 •  dowód osobisty lub inny dokument pozwalają¬cy na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawie¬nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś¬lonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. Powiatowej Komisji Lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

 •  aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 •  dokumenty potwierdzające poziom wykształce¬nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali¬fikacje zawodowe.

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1430 ze zm.)
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (tj. Dz.U. z 2017r., poz.1980)
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2254)
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017r., poz. 944)
 •  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r., poz.1053, art. 2. pkt.1, art. 4 ust. 2.)

Partnerzy

 • logo p1
 • logo p2
 • logo p3
 • logo p4
 • logo glowne poziom bialy 11
 • logo p6
 • logo p7
 • logo p8
 • logo p9
 • logo zgkim
 • pbw
 • logo p10
 dol herb

Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

 dol email  sekretariat@um.koronowo.pl
 dol telefon

Centrala: 52 382 64 00
Fax: 52 382 64 01 

Zobacz szczegółowe dane

© Gmina Koronowo

 Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies