Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się Dniem Flagi oraz Świętem Narodowym Konstytucji 3 Maja, Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie przypominają o najważniejszych zasadach prezentowania i poszanowania barw narodowych. W załączeniu przesyłam linki do stron na których zostały zamieszczone najważniejsze z nich. Proszę o właściwą ekspozycję flagi narodowej na budynkach instytucji i urzędów na administrowanym przez Państwa terenie.
https://www.gov.pl/photo/172247f2-72a7-4a00-b6e7-70c0e6e89ded
https://www.gov.pl/photo/9f1b055d-269e-49bf-9f9a-94dfc9a23f9e
https://www.gov.pl/photo/dcb01af1-c56b-4743-b26e-8919d3938380
Z wyrazami szacunku
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Proponowane szkolenia dotyczą sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie : „Rozwijania działalności gospodarczej” oraz ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dniu 10.05.2021. godz.11:00 – 13:00 szkolenie w zakresie ,, Rozwijanie działalności gospodarczej” oraz praktycznego wypełniania wniosku dotyczącego wsparcia na „Rozwijania działalności gospodarczej.”
Miejsce szkolenia – biuro LGD ,,Trzy Doliny” – Gądecz 33.
W dniu 12.05.2021. godz.11:00 – 13:00 szkolenie w zakresie ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej” oraz praktycznego wypełniania wniosku dotyczącego wsparcia na ,, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
Miejsce szkolenia – biuro LGD ,,Trzy Doliny” – Gądecz 33.

UWAGA - ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o telefoniczne powiadomienie o zamiarze uczestnictwa w szkoleniu - tel. 739 246 434
Obowiązują zasady związane z COVID-19 – maseczki podczas szkolenia oraz dezynfekcja rąk.
Więcej: https://trzydoliny.eu/

flaga polski

Szanowni Mieszkańcy, przed nami majowe dni świąteczne: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Święto Narodowe Trzeciego Maja.

marszalek

Samorząd województwa przystąpił do negocjacji z rządem ostatecznej kwoty, jaką zamknie się budżet naszego programu operacyjnego 2021-2027. Usilnie zabiegamy o to, by były to co najmniej 2 miliardy euro. Na wczorajszej (22 kwietnia) konferencji prasowej marszałek Piotr Całbecki zaapelował o szerokie wsparcie dla naszego stanowiska negocjacyjnego.

Ponad 448,5 tys. świadczeniobiorców w województwie kujawsko-pomorskim otrzyma w tym roku tzw. trzynastą emeryturę na łączną kwotę ponad 557 mln zł. Jeszcze przed majówką ZUS wypłaci ostatnią transzę trzynastek osobom, które pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Całkowity prognozowany koszt wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia w ZUS w całym kraju wyniesie przeszło 11,2 mld zł.

ZUS wypłaca trzynastą emeryturę wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Kwota trzynastki dla wszystkich jest taka sama i wynosi 1250,88 zł brutto.
Wyjątkiem jest renta rodzinna. Jeśli kwotę świadczenia pobiera kilka osób, to przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę. Co ważne z dodatkowego rocznego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby otrzymać trzynastkę, należy mieć ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych na dzień 31 marca tego roku i pobierać to świadczenie. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Dwie decyzje w jednej kopercie
Trwa wysyłka listów z decyzjami o przyznaniu tzw. trzynastki i nowej wysokości świadczenia po waloryzacji. W tym roku podobnie jak w ubiegłym, emeryci i renciści otrzymają dwie decyzje w jednej przesyłce pocztowej – dodaje rzeczniczka.

Dodatkowe świadczenie pieniężne oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych swoim świadczeniobiorcom wypłaca także KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Wojskowe Biura Emerytalne i Biuro Emerytalne Służby Więziennej. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń
(np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Informacja Rzecznika Regionalnego ZUS

Do 9 maja rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, gdy placówka oświatowa dziecka lub dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknięta, lub działa w ograniczonym zakresie w związku z Covid-19. Z zasiłku można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem
nie może zająć się niania zatrudniona na umowie uaktywniającej lub opiekun dzienny.

Rodzic może otrzymać zasiłek, gdy musi sam zająć się dzieckiem, bo placówka oświatowa dziecka lub dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknięta, lub działa w ograniczonym zakresie w związku z Covid-19. Zasiłek nie należy się, jeśli dzieckiem w tym czasie może zająć się drugi opiekun, np. rodzic, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się rodzice, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie ubezpieczonego rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Natomiast rodzic, który prowadzi własną firmę, składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl).

Informacja Rzecznika Regionalnego ZUS

 

strzalki

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 kwietnia (środa) Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie zostaje czasowo przeniesiony z Placu Zwycięstwa 22 na ul. Sienkiewicza 4 (obok Centrum Kultury Synagoga).

informacja

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Koronowie Komisja konkursowa wskazała na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie Panią Dorotę Maciejewską.