Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

„(…) Zakazuje się poruszania pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, a także mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami tych wód ?”

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 poz. 1478 ze zm.), zakazuje się poruszania pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, z wyłączeniem pojazdów:

a) jednostek organizacyjnych wykonujących uprawnienia właścicielskie w stosunku do wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach,

b) jednostek wykonujących roboty inwestycyjne lub prace utrzymaniowe,

c) jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych,

d) jednostek ratowniczych,

e) organów lub jednostek wykonujących kontrolę w zakresie określonym w przepisach ustawy i przepisach odrębnych,

f) używanych do slipowania łodzi, w miejscach do tego wyznaczonych.

Zabrania się również mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami tych wód, w myśl z art. 77 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 20 – 24 wyżej cytowanej ustawy:

Wodami powierzchniowymi są wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne oraz śródlądowe wody powierzchniowe.

Śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się na śródlądowe wody płynące oraz śródlądowe wody stojące.

Śródlądowymi wodami płynącymi są wody w:

1) ciekach naturalnych (rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami) oraz źródłach, z których te cieki biorą początek;

2) jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym albo okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych;

3) sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących;

4) kanałach (sztuczne koryta prowadzące wody w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu).

Śródlądowymi wodami stojącymi są wody śródlądowe w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi. 

Przepisy o śródlądowych wodach stojących stosuje się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 478 pkt 6 ppkt d) i g) kto wbrew przepisom art. 77 ust. 1 pkt 4 i 7 łamie ww. zakazy - podlega karze grzywny, przy czym grzywna wynosi od 1000 zł do 7500 zł.

 Czy wiesz ze 4

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

Pin It