Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Na Kujawach i Pomorzu świadczenie Mama 4 plus  otrzymuje ponad 4 tys. osób.

Od marca świadczenie jest wyższe i wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli 1338,44 zł brutto. Nie każdy jednak otrzyma pełną wysokość świadczenia.

zdjecie ZSWA

31 marca 2022 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2021 rok. Taki dokument muszą złożyć ci płatnicy, którzy mają obowiązek opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących taką pracę.
Co do zasady zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze płatnik składek przekazuje do ZUS do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy. Termin na złożenie ZSWA za 2021 r. upływa 31 marca 2022 r. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik, za którego była opłacana składka na FEP złoży wniosek o emeryturę pomostową. Wówczas zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Natomiast w przypadku upadłości bądź likwidacji płatnika taki dokument należy przekazać najpóźniej w dniu złożenia formularza ZUS ZWPA, czyli w momencie zgłoszenia wyrejestrowania płatnika składek- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Formularz ZUS ZSWA jest składany w celu zgłoszenia okresów pracy, w których ubezpieczony wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Taki dokument muszą przekazać ci płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji takich pracowników i opłacają za nich składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W zgłoszeniu należy podać dane identyfikacyjne płatnika składek osób wykonujących prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, a także kod tej pracy i okresy, w których była wykonywana. Należy również wskazać kod tytułu ubezpieczenia, z którym ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń i wymiar czasy pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełnienia dokumentu ZUS ZSWA można znaleźć
w poradniku "Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze" (pdf 6,8mb)

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

 

pixabay

W województwie kujawsko-pomorskim emeryci coraz częściej pobierają emerytury na konta bankowe. Niemal 80 proc. z nich dostaje emerytury przelewem, a pozostałe 20 proc. czeka na emeryturę, którą przyniesie listonosz.Konto w banku, to wygoda i bezpieczeństwo. To również możliwość opłacania rachunków, robienia zakupów przez internet i załatwiania wielu urzędowych spraw. Noszenie gotówki przy sobie to okazja dla kieszonkowców, zaś pieniądze trzymane w domu, to pokusa dla oszustów, którzy wymyślają coraz bardziej przebiegłe sposoby, jak okraść seniorów. Oszukani emeryci często tracą oszczędności całego życia. Nic więc dziwnego, że coraz więcej seniorów mając wiedzę na temat zagrożeń, jakie na nich czyhają, decyduje się by ich emerytura czy renta była przekazywana na rachunek bankowy – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Tych, którzy konta nie mają i oczekują na wizytę listonosza, ZUS zachęca do wybrania bezpiecznej formy przekazywania świadczeń w formie przelewów. Tym bardziej, że wiele banków oferuje bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy dla seniorów, którzy nie mają konta w żadnym banku. Emeryt nie płaci za otwarcie oraz prowadzenie takiego rachunku. Nie ponosi opłat za kartę płatniczą i jej obsługę, czy operacje w bankomatach i wpłatomatach banku prowadzącego rachunek. Bezpłatnych jest także 5 transakcji płatniczych zleconych w miesiącu, jak również 5 wypłat gotówki z bankomatów innego banku lub sieci. Mając konto bankowe, można nie tylko w szybki i wygodny sposób wypłacać gotówkę z bankomatów, płacić kartą płatniczą i za pośrednictwem przelewów internetowych. Korzyści jest o wiele więcej. Można także ustawić tzw. zlecenia stałe. Dzięki nim bank automatycznie, np. co miesiąc, będzie opłacał stałe rachunki. Internetowe konto pomaga także w założeniu profilu zaufanego, dzięki któremu można online załatwiać sprawy na portalach wielu urzędów.

Emerytura na konto - złóż dyspozycję w ZUS
Każdy klient samodzielnie decyduje o sposobie otrzymywania świadczenia z ZUS-u na etapie składania wniosku o konkretne świadczenie. Jeśli otrzymuje z ZUS-u emeryturę czy rentę w gotówce, a chciałby zacząć otrzymywać świadczenie na rachunek bankowy, to wystarczy, że wypełni formularz ZUS EZP, czyli wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS lub wysłać go pocztą. Można również dokonać takiej zmiany korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dyspozycję dotyczącą sposobu przekazywania wypłaty zawsze można zmienić - dodaje rzeczniczka.

ZUS wypłaca nie tylko emerytury i renty, które otrzymują seniorzy. ZUS to także wsparcie dla młodych, aktywnych zawodowo osób, które korzystają ze świadczeń w konkretnych życiowych sytuacjach, np. z zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka lub z zasiłku chorobowego, gdy nie mogą wykonywać zatrudnienia z powodu niezdolności do pracy. Tu ilość przekazów bankowych stanowi odpowiednio 95 proc i 79 proc.

 

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

 

Komisariat Policji w Koronowie wspólnie z LKT „WYCZÓŁ” Gościeradz i Stowarzyszeniem „ Rowerowe Koronowo” zaprasza do udziału w I Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dorosłych, który odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie przy ul. Dworcowej 48.

zus4

Na Kujawach i Pomorzu rośnie liczba stulatków, którym ZUS wypłaca dodatkowe świadczenie za wiek. Rok temu w regionie świadczenie honorowe z ZUS-u otrzymywało 119 osób, dziś 132 osoby. Każdy ze stulatków może otrzymywać świadczenie w różnej wysokości. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Dla osób, które ukończyły sto lat po 28 lutego 2022 r., świadczenie honorowe wynosi 4944,79 zł brutto.

Świadczenie wypłacane jest z urzędu co miesiąc wraz z dotychczasową pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym senior kończy sto lat. Raz przyznana „honorowa emerytura” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, aby dostać dodatkowo premię honorową. ZUS sam załatwia formalności związane z przyznaniem dodatku. Inaczej jest z seniorami, którzy nie pobierają emerytury lub renty z żadnej instytucji. W ich przypadku świadczenie honorowe przyznawane jest na wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia- wyjaśnia rzeczniczka.

Dla osób, które ukończyły sto lat po 28 lutego 2022 r., świadczenie honorowe wynosi 4944,79 zł brutto.

Najstarsza mieszkanka naszego województwa, która otrzymuje z bydgoskiego ZUS-u świadczenie honorowe to Bydgoszczanka, która ma ukończone 110 lat. Natomiast najstarsza kobieta, której oddział ZUS w Toruniu wypłaca świadczenie honorowe, ma ukończone 107 lat i mieszka w powiecie włocławskim.

ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenie honorowe dla stulatków. Oprócz ZUS-u specjalny dodatek dla swoich emerytów i rencistów wypłaca jeszcze KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.

 Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

 

zus2

Przedsiębiorcy, którzy w związku z trwającą wojną na Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składki, mogą skorzystać z oferowanej przez ZUS pomocy w spłacie należności. Chodzi m.in. o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty, a w wyjątkowych przypadkach po spełnieniu określonych warunków umorzenie.

O wsparcie przedsiębiorcy mogą zwrócić się doradców ds. ulg i umorzeń, dostępnych w każdej placówce ZUS. Doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań, dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta oraz jego możliwości finansowych. Pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z doradcą można także porozmawiać telefonicznie lub online podczas e-wizyty. Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na zus.pl  – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Odroczenie terminu
Jeśli przedsiębiorca ma chwilowe trudności w bieżącym opłacaniu składek pomocne może być odroczenie terminu płatności składek, czyli możliwość opłacenie ich później. Odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o taką ulgę jest również pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek.

Rozłożenie na raty
Gdy zaległości są większe i przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo ich spłacić, to może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty. Dzięki temu zaległe składki będzie mógł opłacić w dłuższym terminie, a ZUS zawiesi prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne.

O rozłożenie spłaty zadłużenia na raty mogą ubiegać się obecni i byli przedsiębiorcy, a także osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek np. spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni. Wniosek o raty mogą także złożyć małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka, a także pełnomocnik, czyli osoba, która jest upoważniona przez przedsiębiorcę lub inne osoby odpowiedzialne za zadłużenie.

Umorzenie należności
Należności z tytułu składek mogą być również umarzane po spełnieniu ustawowych warunków. Dzieje się tak wtedy gdy płatnik składek jest zadłużony i nie ma żadnych możliwości, aby spłacić dług. Wniosek może złożyć m.in.: płatnik składek oraz były płatnik składek (np. przedsiębiorca), osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (np. spadkobierca, wspólnik lub następca prawny), małżonek, który odpowiada z majątku wspólnego za zadłużenie współmałżonka, pełnomocnik dłużnika.

 

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

 

zusukr

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. Jest także gotowy, by udostępnić swoją bazę lokalową uchodźcom z Ukrainy.

Na stronie internetowej ZUS-u ukazały się pierwsze informacje w języku ukraińskim gdzie i na jakich warunkach uchodźcy mogą uzyskać pomoc. Będą również publikowane aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych. Natomiast na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

„Będziemy starali się, aby wszystkie ważne dla uchodźców informacje były dostępne na stronie ZUS w języku ukraińskim. Pracujemy także nad innymi rozwiązaniami na rzecz uchodźców z Ukrainy. Będziemy o tym na bieżąco informować” – zapowiada szefowa ZUS.

„Jesteśmy gotowi, by udostępnić uchodźcom z Ukrainy naszą bazę lokalową. To jest ok. 1400 miejsc w ośrodkach szkoleniowych. Już wczoraj przyjęliśmy pierwszy trzy rodziny” - poinformowała prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Polskie emerytury i renty na Ukrainie
Z uwagi na trwającą wojnę na Ukrainie, część osób, którym ZUS wypłaca polską emeryturę lub rentę na ukraińskie rachunki bankowe, może nie być w stanie pobierać tych świadczeń. Jeśli taka osoba znajdzie się na terytorium Polski, może zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki ZUS. Wówczas emerytura lub renta będzie wypłacana na nowy wskazany rachunek bankowy w Polsce. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała je pobierać.

Jeśli natomiast dana osoba znajdzie się na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech, czy Niemiec, może zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i przekazać informację o swoim problemie. Ważne, by wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z polskiego ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiego ZUS, w celu udzielenia pomocy. Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego dla ZUS do otrzymywania świadczeń np.w Rumunii lub Mołdawii, Czechach, Słowacji. ZUS skontaktuje się z daną osobą i ustali dalszą wypłatę polskiej emerytury lub renty. ZUS wznowi wypłatę emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała je pobierać.

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

 

Burmistrz Koronowa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 w zakresie: