Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

kruslogo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 15 czerwca 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 1155), które wprowadzają zmiany:


 prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego;
 prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy również dla osób całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, które posiadają co najmniej 25 lat ubezpieczenia emerytalno-rentowego;
 doliczenie okresów odbywania służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 1999 r. do wysokości emerytury rolniczej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS;
 skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy – możliwość jej zawarcia na okres, na jaki zostało przyznane prawo do renty;
 rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników o osoby objęte ubezpieczeniem społecznym w ZUS m.in. z tytułu pobierania świadczenia integracyjnego lub pobierania stypendium czy pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastępczej;
 rehabilitację w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS od przyszłego roku także dla rolników – emerytów;
 turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Pin It