Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

oferta pracy

Burmistrz Koronowa

Ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie  ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo.

 

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie z siedzibą przy ul. Dworcowej 55 w Koronowie.

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Informacje o  zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w SP ZOZ w Koronowie, ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo (w dni robocze w godzinach pracy SP ZOZ, tel. 52 3822 353).

Kandydatom udostępnia się  na pisemny wniosek dokumenty informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ po złożeniu przez nich oświadczenia o wykorzystaniu uzyskanych informacji wyłącznie do celów uczestnictwa w konkursie.

3. Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ulicy Dworcowej 55 w Koronowie.

4. Wymagane kwalifikacje kandydata:

Wymagania zgodnie z art. 46 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 295 ze zm.):

Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe,

2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

5.  Wymagania dodatkowe:

1) znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

2) znajomość ustawy o działalności leczniczej i ustawy o finansach publicznych,

3) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

4) znajomość przepisów prawa pracy, w tym Kodeksu pracy,

5) znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.

6.  Wymagane dokumenty od kandydatów:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy, jeżeli stosunek pracy nadal trwa),

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

7) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu  wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

9) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

10) oświadczenie kandydata, iż nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego

12) Koncepcja – pisemne opracowanie koncepcji programowej, organizacyjnej i ekonomicznej funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Koronowie na najbliższe lata (max 5 stron A4),

13) Oświadczenia o treści umieszczonej w klauzuli informacyjnej  pkt. 3.

14) Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, iż jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) i z dniem objęcia stanowiska dyrektora obowiązują mnie zakazy wymienione w art. 4 ww. ustawy”.

Kopie dokumentów załączonych do aplikacji powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Inne Informacje:

Zgodnie z art. 24 h pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dyrektor SP ZOZ jest zobowiązany do złożenia pierwszego oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia z informacją  o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,  jeżeli prowadził ją przed dniem zatrudnienia.

7. Miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

1) Oferta winna być przesłana w zamkniętej kopercie w terminie do 10 marca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1,  86-010 Koronowo), może być złożona w tym samym terminie w Kancelarii - Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek: 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00.

2) Aplikacje, które zostaną złożone do Urzędu Miejskiego w Koronowie po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone nadawcy.

3) Na kopercie kandydat umieszcza: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie”.

8. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

1) Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Urzędzie Miejskim w Koronowi, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

2) Wybór kandydata na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Koronowie odbędzie się w terminie do 16 kwietnia 2021 r.

3) Przewidywane miejsce przeprowadzenia konkursu – Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,  sala sesyjna numer 27. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną  poinformowani telefonicznie i pisemnie.

9. Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), w związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

3. Podstawa przetwarzania i cel przetwarzania.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ulicy Dworcowej 55
w Koronowie oraz zawarcia umowy z wybranym kandydatem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) w pozostałym zakresie -  na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie,

c) jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (w tym o stanie zdrowia i niepełnosprawności) na etapie postępowania konkursowego konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

W przypadku przekazania danych, które Administrator może przetwarzać wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody, proszę o umieszczenie następujących klauzul w dokumentach aplikacyjnych:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres ustawy
    z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
    oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
    6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
    , które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,”
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (w tym dotyczących stanu zdrowia i niepełnosprawności), które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych oraz załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.”

4. Administrator nie będzie przekazywał danych innym podmiotom.

5. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym postępowaniu konkursowym na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ulicy Dworcowej 55 w Koronowie będą przechowywane do zakończenia postępowania konkursowego.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
oraz § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

9. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

                                                                                         Burmistrz Koronowa

                                                                                       /-/ Patryk Mikołajewski

 

Regulamin konkursu oraz Zarządzenie: tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It