Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków  o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy (art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)).

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym w załączniku. Wniosek można również pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie,  ul. Pl. Zwycięstwa 1,  w pokoju nr 1 (Biuro Podawcze).

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu  w drodze decyzji. Jednocześnie przypominamy, że oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona eksploatowana, prowadzący ją był obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem ( art. 152 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)).

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
2.Postanowienie/Zaświadczenie Starosty Bydgoskiego  dotyczące zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę związanych z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków lub decyzja o pozwoleniu na budowę (w przypadku budowy budynku wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków),

3.Projekt budowlany przydomowej oczyszczalni ścieków,

4.Opinia geologiczna bądź opinia geotechniczna,

5.Dokumentacja techniczna instalacji z deklaracją właściwości użytkowych i kartą gwarancyjną,

6.Zapewnienie z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o., o braku możliwości technicznej podłączenia do kanalizacji sanitarnej,

7.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za:

  • przyjęcie zgłoszenia instalacji – 120 zł
  • pełnomocnictwo – 17 zł.

 

 pdfWniosek.pdf448.01 KB

 

PODSTAWA PRAWNA

 

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1510),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

 

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią tut. Urzędu, pok. nr 11 lub pod nr tel. 52 382 64 41.

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

Pin It