Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Gmina Koronowo przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo na lata 2022-2025”. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zwany dalej PGN, realizowany będzie z wykorzystaniem informacji zebranych od przedsiębiorców i mieszkańców w ramach ankietyzacji.


PGN to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla Gminy w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno dla sektora publicznego jak i przede wszystkim dla mieszkańców i przedsiębiorców. Plan będzie ściśle związany z realizacją zapisów programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.


Wykonawcą PGN dla Gminy Koronowo jest Pomorska Grupa Konsultingowa S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, 85-059, ul. Unii Lubelskiej 4c; www.pgksa.pl


Ankiety można składać do 24 stycznia 2022 r. za pośrednictwem Internetu – wersja on-line dostępna pod adresem:

1) Ankieta dla mieszkańców, https://forms.gle/22REdDHm3enutvNR6

2) Ankieta dla przedsiębiorców, https://forms.gle/EXu6NRtCPMJw6cvS6

Jeżeli planują Państwo inwestycję (np. wymiana źródła ciepła), prosimy również o wypełnienie dołączonej Karty Zgłoszenia Projektu.

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, Urząd Miejski w Koronowie

 

Pin It