Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Przypominamy, iż zbliża się termin, w którym należy zrealizować ustawowy obowiązek polegający na złożeniu do Urzędu Miejskiego w Koronowie oświadczenia będącego podstawą naliczenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 .

Oświadczenie należy złożyć za II kwartał 2024 r.  – tj. w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec kwartału.

OPŁATĘ PONOSZĄ:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
• właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• użytkownikami wieczystymi gruntów,
• posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

- które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Wzór oświadczenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koronowie (karta usług nr 99) https://www.bip.koronowo.pl/?cid=59

OPŁATY:

Wysokość opłaty ustala burmistrz oraz przekazuje podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłaty w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne, któremu przekazano informację o naliczonej opłacie za usługi wodne może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z jej wysokością w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku zapłaty. W razie uznania reklamacji zostanie przekazana nowa informacja zawierająca także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne. W razie nieuznania reklamacji zostanie określona wysokość opłaty za usługi wodne w drodze decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA:

Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, pokój nr 11.

NUMER TELEFONU:

+48 52 38 26 441

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA:

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

Pin It