Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miejski w Koronowie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Koronowo wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zapoznał się z niniejszym pismem i wypełnił zamieszczoną pod poniższym linkiem ankietę bez konieczności wizyty w urzędzie (kliknięcie w ikonkę przenosi nas do formularza). W przypadku braku takiej możliwości ankietę można złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Koronowie Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 1 (biuro podawcze) lub przesłać na adres tut. Urzędu. Ankietę należy wypełnić w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

link do ankiety pod obrazkiem

Druki ankiet dostępne są również w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Koronowie (pok. nr 4).

Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dadzą obraz potrzeb budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto przypominamy o prowadzonych kontrolach opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo. W trakcie kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym ścieki oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Koronowie. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo „Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna odbywać się:

  • zgodnie z zaleceniami producenta w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych jednak nie rzadziej niż raz w roku,
  • w przypadku zbiornika bezodpływowego nie rzadziej niż raz na trzy miesiące”.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30, wtorek 7:30 – 17:00, piątek 7:30 – 14:00 lub telefonicznie pod nr tel. (52) 382 64 23.

 

pdfankieta.pdf109.78 KB

Informacja: Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej 

Pin It