Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

pieniadze

Urząd Miejski w Koronowie informuje o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej z zakresu przedsięwzięć obejmujących.:

  • modernizację studni głębinowych,
  • budowę sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,
  • zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2023 r., w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 4 (parter), przez ePUAP lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do urzędu).

Druki wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu przy Placu Zwycięstwa 1, pok. nr 4, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koronowo: www.bip.koronowo.pl oraz poniżej w załączniku.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji reguluje uchwała Nr XLVII/402/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz z modernizacją studni głębinowych ze zm.

Dotacja nie obejmuje kosztów i wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.

Z podmiotem, któremu została przyznana dotacja, zawiera się umowę o udzielenie dotacji. Wypłata dofinansowania nastąpi po złożeniu do tut. Urzędu w terminie do 31 października 2023 r. wniosku o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami. Brak złożenia formularza rozliczeniowego dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w określonym w umowie terminie jest równoznaczny z odmową wypłaty dotacji.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikiem merytorycznym pod nr tel.: (52) 382 64 23.

pdfwniosek_dotacje_2023.pdf1.61 MB

 

Informacja: Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej 

Pin It