Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

rozstrzygniecie pozytek

Burmistrz Koronowa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023 w zakresie:

1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Rozstrzygnięcie - Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.49.2023 z dnia 10 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl (Zakładka Organizacje pozarządowe - zdrowie, sport).

Wzór korekty i sprawozdania znajduje się tutaj

Pin It