Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Burmistrz Koronowa informuje, że 01.02.2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024 w zakresie:

  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Koronowa ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do udziału w pracach komisji.

Pełna treść ogłoszenia o naborze na członka komisji: Ogloszenie_o_naborze_na_czlonka_komisji.pdf397.95 KB

Zgłoszenie do prac w komisji konkursowej: pdfZgloszenie_do_prac_komisji.pdf444.62 KB

Pin It