Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Od 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL.

 

Od 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL.

Obywatele Ukrainy będą mogli załatwić sprawę wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Mogą to zrobić telefonicznie pod numerem 52 382-64-66 w Urzędzie Miejskim w Koronowie stanowisko ds. Ewidencji Ludności przy ul. Pomianowskiego 1 na parterze budynku pok. 10 A ( wejście przez Urząd Stanu Cywilnego) w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek, Środa, Czwartek  7:30 – 15:30

Wtorek       7:30 – 17:00

Piątek          7:30 – 14:00

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacją z załącznika nr 1.

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie można pobrać pod poniższym linkiem:

https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html

Osoby, które nie posiadają aktualnej fotografii prosimy o kontakt z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr telefonu 52 382-22-26.

 

Починаючи від 16 березня 2022 року громадяни України, які прибули на територію Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з воєнними діями, можуть складати заяви про надання номера PESEL.

Громадяни України можуть прийти  і подати заяви тільки після попередньої реєстрації. Реєстрація телефонічна за номером телефону 52 382 64 66. Заяви будуть приймуватися в Короновській Міській Адміністрації відділ Реєстрації Населення, вулиця Помяновського 1, на першому поверсі будинку, кімната 10А (вхід через відділ ЗАГС) в годинах праці Адміністраціі:

Понеділок, середа, четвер 7:30-15-30

Вівторок 7:30-17:00

П’ятниця 7:30-14:00

Особи, які не мають актуальної фотографії можуть контактувати з Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego за номером телефону: 52 382 22 26

Особам заінтересованим прохання ознайомитися з інформацією у додатку

Заяву про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні можна видрукувати за посиланням:

https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html

 

INFORMACJA PESEL

INFORMACJA O ZMIANACH W ZASADACH PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

O NADANIE NUMERU PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY PRZYBYŁYCH

DO POLSKI OD 24 LUTEGO 2022 R.

 

Od dnia 16 marca 2022 roku w związku z wejściem w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ulegają zmianie zasady przyjmowania wniosków o nadanie numeru PESEL tym osobom.

  • Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię spełniającą wymagania art. 29 ustawy o dowodach osobistych ( fotografia ma być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji naturalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlająca w sposób nie budzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL).
  • Podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL pobiera się od osoby, której wniosek dotyczy odciski palców. Nie pobiera się odcisków palców od osób, które nie ukończyły 12 roku życia, od której chwilowo nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
  • Potwierdzenia tożsamości organ dokonuje na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości (nawet nieważnego), w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia również dokumentu potwierdzającego urodzenie.
  • Kopię dokumentu na podstawie, którego organ dokonał ustalenia tożsamości dołącza się do wniosku o nadanie numeru PESEL. Z uwagi na konieczność nadania numerów PESEL wielu osobom w krótkim czasie, w celu przyspieszenia tej procedury, osoby mające taką możliwość, mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.

Osoby, którym już został nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców) aby mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy będą musiały zgłosić się ponownie do dowolnego organu gminy w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców.

 

ІНФОРМАЦІЯ PESEL

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗМІН У ПОРЯДКУ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ПРО НАДАННЯ НОМЕРУ PESEL (ПЕРСОНАЛЬНОГО ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРУ)

ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ, ЯКІ ПРИБУЛИ ДО ПОЛЬЩІ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

 

З 16 березня 2022 року у зв’язку з набуттям чинності Закону про допомогу громадянам України змінюється порядок прийому заяв про надання цим особам номеру PESEL.

  • При поданні заяви про надання номеру PESEL громадяни України і члени їх родини зобов’язані додати фотографію, що відповідає вимогам ст. 29 Закону про посвідчення особи (тобто кольорова фотографія розміром 35х45 мм, виконана на однотонному світлому фоні, з рівномірним освітленням; чіткий знімок, який відтворює природній колір шкіри, відображає особу в її натуральному положенні, від верхньої частини голови до верхньої частини плечей, обличчя повинно займати 70 - 80% знімка. Фотографія повинна бути вертикальна і не викликати сумнівів щодо зображення обличчя особи, яка претендує отримати номер PESEL).
  • При поданні заяви про отримання номеру PESEL беруться відбитки пальців особи, якої стосується заява. Відбитки пальців не беруться від осіб віком до 12 років, у яких тимчасово немає змоги взяти відбитки жодного з пальців або це фізично неможливо зробити.
  • Підтвердження особи здійснюється на підставі закордонного паспорта, Карти Поляка або іншого документа з фотографією, який дозволяє ідентифікувати особу (навіть недійсного), у випадку осіб у віці до 18-ти років може бути свідоцтво про народження.
  • Копія документа на підставі якого встановлено особу додається до заяви про надання номеру PESEL. У зв’язку з необхідністю присвоїти номер PESEL багатьом особам у короткий термін, для прискорення цієї процедури, особи, які мають таку можливість, при поданні заяви можуть пред’явити разом з оригіналом ксерокопію документа, що посвідчує особу.

Особи, які вже мали раніше номер PESEL (без фотографії і відбитків пальців) щоб зкористатися з допомоги, передбаченої в Законі про допомогу громадянам України, повинні звернутися до будь-якого органу муніципальної влади для надання фотографії і побрання відбитків пальців.

 

Szczegółowa informacja

pdfNumer PESEL dla obywateli Ukrainy.pdf323.65 KB

 

PESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel dla obywateli Ukrainy - instrukcja dla użytkowników.

 

Важлива інформація для громадян України

 Запрошуємо громадян України, які приїхали  до Польщі після 24 лютого 2022 року і хочуть легально перебувати на території Польщі переглянути фільм з інструкціями „Процес реєстрації громадян України, які прибули після 24 лютого 2022 року з території України”. Мова фільму – українська. Щоб переглянути фільм перейдіть за посиланням:

Pin It