Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

logo zgkim

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

 Na podstawie § 24 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 1758) zwanego dalej rozporządzeniem a także trwającym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-COV-2 na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U z 2020 roku poz. 491) wprowadzamy od dnia 16 października 2020 r. następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie:
1. Klienci Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie mogą składać dokumenty tylko poprzez wrzucenie dokumentu do „skrzynki podawczej” znajdującej się na zewnątrz budynku przy wejściu;
2. Zakup worków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. zo.o . nie będzie możliwy, proponujemy zakup np.: u lokalnych sprzedawców, marketach lub internetowo. Możliwy będzie jedynie odbiór worków z należącego się przydziału dla mieszkańców gminy;
3. W razie potrzeby zakupu pojemników na śmieci prosimy o kontakt telefoniczny i ustalenie terminu zakupu (szczegółowy wykaz telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych zakładu znajduje się pod adresem: http://www.zgkim.koronowo.pl/kontakt);
4. W sprawach kierowanych do zakładu należy wykorzystywać przede wszystkim środki komunikacji elektronicznej (adresy poszczególnych jednostek można znaleźć pod adresem: http://www.zgkim.koronowo.pl/kontakt);
5. W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa konieczne będzie wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie z właściwym merytorycznie pracownikiem zakładu (szczegółowy wykaz telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych zakładu znajduje się pod adresem: http://www.zgkim.koronowo.pl/kontakt);
6. Obowiązuje zakaz swobodnego wstępu interesantów do pomieszczeń zakładu;
7. Zaleca się dokonywanie płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Ponadto w placówce Banku Spółdzielczego w Koronowie można dokonywać wpłat na odpowiedni rachunek bankowy. Najbliższa placówka banku znajduje się w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 12;
8. W przypadku braku możliwości zapłaty poprzez przelew w banku w wyjątkowych sytuacjach można dokonać płatności w kasie;
9. W/w przypadku podczas obsługi interesanta na terenie pomieszczenia nie może przebywać więcej niż jeden interesant za wyjątkiem:
a) dziecka do ukończenia 13 roku życia;
b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
c) osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
d) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
e) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
f) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
10. Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, każdy interesant wchodzący do Zakładu będzie zobowiązany do:
a) nałożenia prawidłowo maski zakrywającej zarówno nos jak i usta zgodnie z ilustracja na drzwiach;
b) dezynfekowania dokładnie rąk preparatem dezynfekującym znajdującym się na stoliku dla interesanta;
c) zmierzenia temperatury na szyi przez pracownika ochrony;
d) wypełnienie formularza przy pracowniku ochrony (imię, nazwisko, telefon, data wizyty w zakładzie) a następnie wrzucenie do skrzynki znajdującej się na stoliku dla interesanta;
e) Pani / Pana dane osobowe z wypełnionego formularza będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca.

11. W sytuacji nieprzestrzegania przez interesanta powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych związanych z występowaniem stanu epidemii, bądź niepodania danych osobowych, o których mowa w pkt. 10 pracownik zakładu odmówi jego obsługi.


Powyższe ogłoszenie obowiązuje od 16 października 2020 r. do odwołania.

Informacja: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.