Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

oferta pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W  URZĘDZIE MIEJSKIM W KORONOWIE

 

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.

Stanowisko pracy:

podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie – pełen etat (stanowisko, wymiar etatu)

Wymagane niezbędne od kandydata:

 • wykształcenie średnie lub wykształcenie wyższe o kierunkach: ekonomia (specjalność finanse, bankowość, rachunkowość) bądź administracja,
 • 3-letni staż pracy zawodowej, w tym 2- letni staż w jednostkach sektora finansów publicznych w komórce finansowo-księgowej,
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (Word, EXEL).

Wymagania dodatkowe:

 • staż pracy na stanowisku związanym z finansami, ekonomią bądź rachunkowością.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z przepisów ustaw o

 • finansach publicznych,
 • rachunkowości,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • podatku dochodowym od osób prawnych,
 • systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ochronie danych osobowych,
 • samorządzie gminnym,
 • pracownikach samorządowych

i obejmuje przede wszystkim prowadzenie spraw związanych z:

 • prowadzeniem dokumentacji finansowo-księgowej wydatków budżetowych, depozytowych, funduszu socjalnego,
 • sprawdzaniem i weryfikacją dowodów księgowych, w tym faktur VAT, wyciągów bankowych, raportów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • dekretacją i klasyfikowaniem dowodów księgowych zgodnie z planem kont i klasyfikacją budżetową,
 • bieżącym prowadzeniem rachunkowości syntetycznej i analitycznej wydatków budżetowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości,
 • rzetelnym i terminowym ujmowaniem operacji gospodarczych na podstawie dowodów finansowo-księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych i przyjętą polityką rachunkowości,
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz budżetowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
 • bieżącą analizą zapisów księgowych i ich korygowaniem,
 • bieżącym księgowaniem syntetycznym wydatków jednostki budżetowej, księgowaniem syntetycznym wydatków budżetu gminy, księgowaniem analitycznym wydatków, księgowaniem syntetycznym i analitycznym funduszy pozabudżetowych oraz dokonywaniem zaangażowania,
 • zamykaniem ksiąg rachunkowych po sprawdzeniu obrotów i sald i sporządzaniu sprawozdań w terminie 20 dni od dnia sporządzenia sprawozdania,
 • przedkładaniem Skarbnikowi Gminy bieżącej informacji o realizacji wydatków księgowości syntetycznej i analitycznej,
 • uzgadnianiem stanu środków finansowych z jednostkami III stopnia i jednostkami budżetowymi,
 • sporządzaniem sprawozdań finansowych i budżetowych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) z zakresu wydatków i funduszy celowych oraz z wykonania budżetu,
 • prowadzeniem ewidencji inwestycji, pożyczek i kredytów oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
 • prowadzeniem korespondencji w zakresie realizacji inwestycji gminy oraz wydatków bieżących gminy
 • aktywnym uczestniczeniem w inwentaryzacji, weryfikowaniem sald, sporządzaniem protokołów z weryfikacji w ustawowych terminach,
 • analizą zmian i proponowaniem zmian do polityki rachunkowości,
 • inne zadania zlecone przez Burmistrza, Skarbnika Gminy i Kierownika Wydziału.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (wyłącznie na druku załączonym do pobrania przy naborze na stronie BIP UM w Koronowie),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i umiejętności,
 • kserokopie świadectw pracy, w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
 • inne dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia, posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 Uwaga: Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku zgodnie  z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r. Dz. U. 2019 r., poz. 1282 (art. 13,  ust. 2 pkt. 4a.):

 1. Miejsce wykonywania pracy -  Urząd Miejski w Koronowie.
 2. Konieczność częstej komunikacji telefonicznej.
 3. Umiejętności interpersonalne, komunikatywność, kultura osobista.
 4. Praca przy komputerze.

Informacje dotyczące  zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynikające z art. 13a ust. 2 ustawy  o  pracownikach samorządowych z dnia  21.11.2008 r. (Dz. U. 2019 poz. 1282):

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2,  powinni złożyć, wraz  z dokumentami aplikacyjnymi kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacje wynikające z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 1282):

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu czerwcu 2021 r., kształtował się na poziomie poniżej  6 %.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty przyjmowane są do  04.08.2021 r. włącznie, (liczy się data wpływu do urzędu):

 • dokumenty można składać osobiście w „Kancelarii - Biurze Podawczym”  Urzędu Miejskiego w Koronowie,  Plac Zwycięstwa 1, (pok. nr 1),  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie.”
 • dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, z dopiskiem na kopercie „Nabór na podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Koronowie.”

 

WAŻNE

APLIKACJE, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO WYZNACZANYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Dodatkowych informacji udziela Monika Lewandowska – Kadry

nr tel. kontaktowego: (0 52) 38 26 402

 

Uwaga:

Ogłoszenie o naborze zostało umieszczone na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie.

Informacja o wynikach naboru również będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo (www.bip.koronowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koronowie.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Patryk Mikołajewski   

                                                                                                                                                                                                                                                                /-/ Burmistrz Koronowa

 

 

Treść ogłoszenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz

Pin It