Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

wojskowy

Rejestracji podlegają wszyscy obywatele polscy, którzy ukończą w danym roku kalendarzowym 18 lat. Prowadzenie rejestracji nie wymaga osobistego stawiennictwa, zgody lub powiadomienia osoby jej podlegającej.

Prowadzi się ją na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, na podstawie danych uzyskanych z ewidencji ludności PESEL. Rejestrację prowadzi Burmistrz Koronowa, jako właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, osoby podlegającej rejestracji.

Tryb prowadzenia rejestracji reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. (Dz.U. z 2015 r.poz. 991).

Kwalifikacji wojskowej podlegają wszyscy mężczyźni oraz kobiety z kwalifikacjami przydatnymi do czynnej służby wojskowej (w razie mobilizacji lub wojny) w wieku od 19 lat, do ukończenia w danym roku kalendarzowym 24 lat.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat. Ochotnicy, którzy stawili się do kwalifikacji wojskowej, z dniem tego stawienia się, podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej na zasadach ogólnych.

Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie. Terminy jej przeprowadzania są ustalane każdego roku w rozporządzeniach MON i MSWiA.

Burmistrz wzywa do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogły stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane będą zawiadomić o tym Burmistrza Koronowa właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Brak usprawiedliwienia może być powodem nałożenia grzywny lub przymusowego doprowadzenia przez policję.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta);
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy przed dniem stawienia się na kwalifikacji - w celu przedstawieniajej powiatowej komisji lekarskiej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;
 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:

 • stawienie się przed burmistrzem (lub osobą upoważnioną) w miejscu i terminie określonym w wezwaniu,
 • powiatową komisją lekarską,
 • wojskowym komendantem uzupełnień.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 

 • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji,
 • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych,
 • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 • przygotowaniem rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej (służba kandydacka, służba przygotowawcza, terytorialna służba wojskowa).

Sprawy meldunkowe:

 Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwym ze względu na miejsce tego pobytu,

 • Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

Podstawy prawne:

- Ustawa o Powszechnym Obowiązku Obrony RP z 21 listopada 1967 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 1541 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji 2021 roku (Dz. U. 2021 r. poz. 47).

 

Informacja: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Pin It