Drukuj

MASZ AZBEST?

PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKOWYM ZGŁOSZENIU

DO 31 STYCZNIA!!

 

Uprzejmie przypominamy wszystkim użytkownikom azbestu i wyrobów zawierających azbest, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, do dnia 31 stycznia każdego roku posiadacz wyrobów azbestowych jest zobowiązany do przedłożenia zaktualizowanej Informacji o wyrobach zawierających azbest do właściwego organu, tj.:

Obowiązek ten obejmuje właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz zarządców nieruchomości. Wzór formularza został określony Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

 

Złożenie Informacji musi zostać poprzedzone wykonaniem na właściwym formularzu Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Uzyskany w ten sposób stopień pilności determinuje termin wykonania ponownej oceny lub usunięcia/zabezpieczenia ocenianych wyrobów. Ocenę wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wykonuje się w 1 egzemplarzu i przechowuje łącznie z dokumentacją budynku, urządzenia lub obiektu budowlanego. Informację o wyrobach zawierających azbest zaś sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się właściwemu organowi, a drugi przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabronione jest samodzielne demontowanie oraz transportowanie odpadów azbestowych. Sankcje za dokonywanie tego typu prac zostały określone w Kodeksie Karnym. W przypadku zamiaru usunięcia i unieszkodliwienia tego typu odpadów, konieczne jest zawarcie umowy z uprawnionym do tego podmiotem. Szersze informacje na ten temat znajdują się poniżej.

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. (52) 3826-442, pok. Nr 7,

Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1.

 

Formularze do pobrania:

https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/bezpieczenstwo-gospodarcze/usuwanie-azbestu

 

W formie pdf:

 

Wzory wypełnienia formularzy:

 1. Obowiązki użytkownika oraz wykonawcy w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów azbestowych: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/wyroby-z-azbestu-obowiazki-zwiazane-z-uzytkowaniem-i-usuwaniem
 2. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii o azbeście: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/usuwanie-azbestu
 3. Wykaz wykonawców świadczących usługi usuwania azbestu, zarejestrowanych w Bazie Azbestowej: https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu
 4. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Koronowo":http://www.bip.koronowo.pl
 5. GEOAZBEST – Elektroniczny System Informacji Przestrzennej do monitorowania realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/
 6. Praktyczne informacje o wyrobach azbestowych: porady dla użytkowników, prezentacje dot. przepisów prawa oraz „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032": https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/praktycznie-o-azbescie/pliki-do-pobrania
 7. Rozporządzenia regulujące sposób użytkowania i usuwania wyrobów azbestowych, obowiązek oceny stanu wyrobów oraz przedkładania wymaganych informacji i sprawozdań:
  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040710649http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040710649
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101621089
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110080031
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052161824

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies