Drukuj

INFORMATOR

o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Koronowo.

 

Instytucje działające na terenie Gminy Koronowo na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi:

 

1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno

Pedagogiczna w Koronowie,
ul. Szosa Kotomierska 3,
tel: 52 3822-274
Godziny przyjęć: Poniedziałek – Piątek 7.30 – 15.30, Wtorek 8.00 - 16.00
Zadania: Placówka zajmuje się bezpłatną pomocą psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną
Strona internetowa: www.poradnia-koronowo.twoja.info

 

2. Urząd Miejski w Koronowie, Stanowisko ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych,

ul. Pomianowskiego 1,
tel: 52 3826-483
Godziny przyjęć: Poniedziałek, Środa, Czwartek: 7.30-15.30, Wtorek: 7.30 – 17.00, Piątek: 7.30-14.00

Zadania:

Strona internetowa: www.koronowo.pl

 

3. Zespół Szkół Specjalnych w Koronowie,

ul. Sobieskiego 16,
tel: 52 3822-292
Zadania: Zadaniami Szkoły Specjalnej jest wszechstronny rozwój i rewalidacja społeczna uczniów oraz wychowanie ich na twórczych obywateli w stopniu dla nich dostępnym ze względu na rodzaj i stopień upośledzenia, a w szczególności przygotowanie do pracy, ukształtowanie zamiłowania i szacunku do pracy, rozbudzenie i umocnienie poczucia obowiązku i dyscypliny społecznej, wdrożenie do poszanowania mienia społecznego.
Zadania szkoły:

4. Powiatowy Urząd Pracy w Koronowie,

ul. Szosa Kotomierska 3,

tel: 52 2822-705
Godziny przyjęć: Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.15 – 15.15; Wtorek 7.15 – 16.15; Piątek 7.15 – 14.15
Zadania: udzielenie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników, podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek i ścisła współpraca w tym zakresie z izbą rolniczą w odniesieniu do bezrobotnych zamieszkałych na wsi, inicjowanie i finansowanie: prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, programów specjalnych, szkoleń.
Strona internetowa: www.pup.bydgoszcz.pl

5. Dom Pomocy Społecznej w Koronowie,

ul Paderewskiego 35,
Tel: 52 3822-242, 52 3822-564
Godziny przyjęć: Poniedziałek – Piątek 7.00 – 15.00
Zadania: zapewnienie całodobowej opieki, oraz zaspakajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność - do wysokości limitu ceny przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

6. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, Poradnia Zdrowia Psychicznego,

ul. Pomianowskiego 33, tel: 52 3822-252
Zadania: diagnostyka, leczenie, wczesna rehabilitacja, diagnostyka psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, psychoterapia indywidualna, psychoedukacja, działania profilaktyczne, orzecznictwo, konsultacje dla podstawowej opieki zdrowotnej, kierowanie na badania diagnostyczne, szkolenie personelu

7. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie,

ul. Pomianowskiego 1,
tel: 52 3822-283, fax: 52 3821-856
Godziny przyjęć: Poniedziałek – Piątek 7.30 – 15.30
Zadania:

Strona internetowa: www.mgops.koronowo.pl

 

8. Koronowskie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej w Koronowie,

ul. Pomianowskiego 1,
tel: 52 3822-283,
Godziny przyjęć: Poniedziałek 15.30-19.30, Środa 15.30 – 18.30 zajęcia odbywają się na ul. Szosa Kotomierska 3
Zadania: terapia i integracja osób z zaburzeniami psychicznymi, nie wymagających hospitalizacji, leczonych ambulatoryjnie, aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi i poprawa ich funkcjonowania społecznego, integracja ze środowiskiem lokalnym oraz wzrost jakości ich życia. diagnoza, a następnie kompensacja deficytów oraz stymulacja rozwoju (m. in. poznawczego, psychicznego, społecznego). Wyposażenie podopiecznych w kompetencje zmierzające do poprawy funkcjonowania społecznego, a także rozwój zainteresowań, kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego, czy też praca nad samooceną i zwiększaniem poczucia własnej wartości

9. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej w Koronowie,

ul Farna 14, tel: 52 3824-189
Godziny przyjęć: Poniedziałek – Piątek 10.00 – 17.00
Zadania: kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich integracja ze społeczeństwem.
Strona internetowa: www.srdsi-koronowo.neth.pl

10. Grupa wsparcia psychologicznego dla kobiet w Koronowie,

ul. Farna 24, sala 25
Godziny przyjęć: każdy wtorek o godz. 16.30, dyżury konsultacyjne w punkcie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w każdy wtorek o godz. 15.30, sala 25
Zadania: porady, wsparcie

11. Punkt Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Koronowie,

ul Farna (przy Urzędzie Miejskim pokój nr 25)
Godziny przyjęć: indywidualne porady w czwartki godz. 15.00, grupy wsparcia dla osób mających problem z alkoholem w czwartki godz. 15.30
Zadania: porady, wsparcie, zdobycie wiedzy na temat choroby

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies